Toán 2 Bài 10: Phép trừ có hiệu bằng 10

Bài 1: Tính nhẩm:

11 – 2 =     12 – 3 =     13 – 4 =

11 – 3 =     12 – 4 =     13 – 5 =

11 – 4 =     12 – 5 =     13 – 6 =

11 – 5 =     12 – 6 =     13 – 7 =

11 – 6 =     12 – 7 =     13 – 8 =

11 – 7 =     12 – 8 =     13 – 9 =

11 – 8 =     12 – 9 =

Hướng dẫn giải

11 – 2 = 9     12 – 3 = 9     13 – 4 = 9

11 – 3 = 8     12 – 4 = 8     13 – 5 = 8

11 – 4 = 7     12 – 5 = 7     13 – 6 = 7

11 – 5 = 6     12 – 6 = 6     13 – 7 = 6

11 – 6 = 5     12 – 7 = 5     13 – 8 = 5

11 – 7 = 4     12 – 8 = 4     13 – 9 = 4

11 – 8 = 3     12 – 9 = 3