Toán 2 Bài 10: Ngày, giờ

1.1. Lý thuyết cần nhớ

-Kim dài chỉ phút, kim ngắn chỉ giờ

– Một ngày có 24 giờ

– 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau

1.2. Các dạng bài tập

Dạng 1: Xem giờ trên đồng hồ kim hoặc đồng hồ điện tử

– Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.

– Khi kim dài chỉ vào số 12 thì kim ngắn chỉ vào số nào sẽ là giờ đó.

Dạng 2: Giờ sáng và giờ chiều

Em chú ý sau 12 giờ trưa thì các giờ còn có thể đọc theo cách khác như sau:

Dạng 3: Tìm giờ theo yêu cầu.

Đề toán cho một giờ cố định, hỏi sau hoặc trước đây một số giờ thì sẽ là mấy giờ.

Cách giải: Muốn tìm thời gian sau hoặc trước đó thì em tăng hoặc giảm số giờ theo số giờ thay đổi.