Toán 2 Bài 1: Phép cộng có tổng bằng 10

Bài 1: An có 10 viên bi. Có bi đỏ và bi xanh. Số bi xanh nhiều hơn số bi đỏ. Hỏi số bi đỏ nhiều nhất là mấy bi?

Hướng dẫn giải

Ta có:

10 = 1 + 9

10 = 2 + 8

10 = 3 + 7

10 = 4 + 6

10 = 5 + 5

Vì số bi xanh nhiều hơn số bi đỏ nên số bi đỏ nhiều nhất là 4 bi.

Bài 2: Vừa gà vừa chó đếm được 10 chân, số gà nhiều hơn số chó. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Hướng dẫn giải

Gà có 2 chân, chó có 4 chân. Ta có:

10 = 2 + 2 +2 +4

10 = 2 + 4 + 4

Vì gà nhiều hơn chó nên có 3 con gà 1 con chó.

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a. 22 + 38 = 50

b. 47 + 33 = 80

c. 54 + 26 = 70

Hướng dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a. 22 + 38 = 50 S

b. 47 + 33 = 80 Đ

c. 54 + 26 = 70 S