Toán 2 Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 1: Trong các số dưới đây. Số nào là số có một chữ số, số nào là số có hai chữ số: 32, 46, 6, 54, 3, 9, 10, 99, 100, 37

Hướng dẫn giải

Các số: 3, 6, 9 là các số có một chữ số.

Các số: 32, 46, 54, 10, 99, 37 là các số có hai chữ số.

Bài 2: Viết theo mẫu:

a. 36 = 30 + 6

b. 77 = …………

c. 89 = …………

d. 90 = …………

Hướng dẫn giải

Viết theo mẫu:

a. 36 = 30 + 6

b. 77 = 70 + 7

c. 89 = 80 + 9

d. 90 = 90 + 0

Bài 3: Hãy viết tất cả các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có một chữ số 5.

Hướng dẫn giải

Các số có hai chữ số mà mỗi số chỉ có một chữ số 5 là: 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59.