Toán 2 Bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

1.1. Lý thuyết cần nhớ

– Đơn vị:

+ Đếm theo đơn vị: Một, hai, ba, …., chín, mười

+ 10 đơn vị = 1 chục

– Chục:

+ Đếm theo chục: Mười, hai mươi, ba mươi, …., một trăm

+ 10 chục = 1 trăm

– Trăm:

+ Đếm theo trăm: Một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một nghìn

+ 10 trăm = 1 nghìn = 1000

1.2. Các dạng bài tập

Dạng 1: Viết số từ hình ảnh các hàng cho trước.

Dạng 2: Đọc các số có 3 chữ số tròn trăm

Đọc lần lượt các hàng từ trái sang phải.

Dạng 3: Mối quan hệ giữa các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn.

Ghi nhớ: 1 nghìn = 10 trăm

1 trăm = 10 chục

1 chục = 10 đơn vị