Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Ôn tập cuối năm – Hình học 12

toan 12
Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Tóm tắt lý thuyết

1. Khối đa diện

a) Các khái niệm

 • Khái niệm khối đa diện.
 • Khối lăng trụ và khối chóp.
 • Phân chia và lắp ghép khối đa diện.
 • Khối đa diện đều.

b) Công thức tính thể tích

 • Khái niệm thể tích khối đa diện.
 • Thể tích khối hộp chữ nhật.
 • Công thức tính thể tích khối lăng trụ và khối chóp.

2. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

 • Khái niệm về mặt tròn xoay.
 • Mặt nón, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích khối nón.
 • Mặt trụ, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích khối trụ.
 • Mặt cầu, diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.

3. Phương pháp tọa độ trong không gian

a) Hệ tọa độ trong không gian

 • Tọa độ của một vectơ.
 • Biểu thức tọa độ của phép toán vectơ.
 • Tọa độ của điểm.
 • Khoảng cách giữa hai điểm.
 • Phương trình mặt cầu.
 • Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.
 • Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng.

b) Phương trình mặt phẳng

 • Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
 • Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
 • Điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc.
 • Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

c) Phương trình đường thẳng

 • Phương trình tham số của đường thẳng.
 • Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc nhau.