Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm ôn Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

toan 12
Trắc nghiệm ôn Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

 • Câu 1:

  Cho biểu thức \(P = \sqrt[3]{{{x^2}\sqrt {x\sqrt[5]{{{x^3}}}} }}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A.  \(P = {x^{\frac{{14}}{{15}}}}\)
  • B. \(P = {x^{\frac{{17}}{{36}}}}\)
  • C.  \(P = {x^{\frac{{13}}{{15}}}}\)
  • D. \(P = {x^{\frac{{16}}{{15}}}}\)
 • Câu 2:

  Giải phương trình \({9^{\sqrt {x – 1} }} = {e^{\ln 81}}.\)

  • A. \(x=5\)
  • B. \(x=4\)
  • C. \(x=6\)
  • D. \(x=17\)
 • Câu 3:

  Cho hàm số \(y = {x^2}{e^x}.\) Giải bất phương trình  \(y'<0\).

  • A. \(x \in \left( { – \infty ;0} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\)
  • B. \(x \in (-2;0)\)
  • C. \(x \in (0;2)\)
  • D. \(x \in \left( { – \infty ; – 2} \right) \cup \left( {0; + \infty } \right)\)
 • Câu 4:

  Tính đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^x}.\sin x.\)

  • A. \(f’\left( x \right) = \sqrt 2 \cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right).{e^x}\)
  • B. \(f’\left( x \right) = \sqrt 2 sin\left( {x + \frac{\pi }{4}} \right).{e^x}\)
  • C. \(f’\left( x \right) = \sin \left( {x – \frac{\pi }{4}} \right).{e^x}\)
  • D. \(f’\left( x \right) = \frac{1}{{\sqrt 2 }}\cos \left( {x – \frac{\pi }{4}} \right).{e^x}\)
 • Câu 5:

  Tập giá trị của tham số m để phương trình \({5.16^x} – {2.81^x} = m{.36^x}\) có đúng một nghiệm?

  • A. \(m \in \left( { – \infty ; – \sqrt 2 } \right) \cup \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\)
  • B. \(m \in \left( {0; + \infty } \right)\)
  • C. \(m \in \mathbb{R}\)
  • D. \(m \in \varnothing\)
 • Câu 6:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {{x^2} + 1} \right) < {\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {2x + 4} \right).\)

  • A. \(S = \left( { – 2; – 1} \right)\)
  • B. \(S = \left( { – 2; + \infty } \right)\)
  • C. \(S = \left( {3; + \infty } \right) \cup \left( { – 2; – 1} \right)\)
  • D. \(S = \left( {3; + \infty } \right)\)
 • Câu 7:

  Cho 3 số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị hàm số \(y = {\log _a}x;y = {\log _b}x\)như hình vẽ.

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Trắc nghiệm ôn Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

  • A. \(b<a<c\)
  • B. \(a<b<c\)
  • C. \(a<c<b\)
  • D. \(c<a<b\)
 • Câu 8:

  Cho \(\log 2 = a;log3 = b.\) Tính \({\log_6}90\) theo a, b.

  • A. \(lo{g_6}90 = \frac{{2b – 1}}{{a + b}}\)
  • B. \(lo{g_6}90 = \frac{{b+1}}{{a + b}}\)
  • C. \(lo{g_6}90 = \frac{{2b +1}}{{a + b}}\)
  • D. \(lo{g_6}90 = \frac{{2b + 1}}{{a +2 b}}\)
 • Câu 9:

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn \(b = \log a + 1,c = \log b + 2.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\log \frac{a}{b} = b + c + 1\)
  • B. \(\log \left( {ab} \right) = b + c – 3\)
  • C. \(\log \left( {ab} \right) = \left( {b – 1} \right)\left( {c – 2} \right)\)
  • D. \(\log \left( {ab} \right) = \frac{{b – 1}}{{c – 2}}\)
 • Câu 10:

  Tìm m để phương trình \({3^{{x^2} – 4}}{.5^{x + m}} = 3\) có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn phương trình $\left|{{x_1} – x{ & _2}} \right| = {\log _3}5\)$ .​

  • A. \(m = 4{\log _5}3\)
  • B. \(m = 5{\log _5}3\)
  • C. \(m = 2\)
  • D. \(m = -2\)