Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47

toan 12
Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47

************

Bài tập 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực trị của hàm số \(y=-\frac{1}{3}x^3-x+7\) là:

(A) 1;

(B) 0;

(C) 3;

(D) 2.

Gợi ý trả lời bài 1

Hàm số \(y=-\frac{1}{3}x^3-x+7\) có: \(y’=-x^2-1<0, \forall x\in R\) cho nên không có điểm cực trị.

⇒ Đáp án B.

 

Bài tập 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực đại của hàm số y = x4 + 100 là:

(A) 0;

(B) 1;

(C) 2;

(D) 3.

Gợi ý trả lời bài 2

Hàm số: y = x4 + 100 có: y’ = 4x3, y’ = 0 ⇔ x = 0.

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47

⇒ Chọn đáp án A.

 

Bài tập 3 trang 47 SGK Giải tích 12

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y=\frac{1-x}{1+x}\) là:

(A) 1;

(B) 2;

(C) 3;

(D) 0;

Gợi ý trả lời bài 3

Đồ thị hàm số \(y=\frac{1-x}{1+x}\) có một tiệm cận ngang là đường thẳng y = -1 và một tiệm cận đứng là đường thẳng  x= – 1.

⇒ Chọn đáp án B.

 

 

Bài tập 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Hàm số \(y=\frac{2x-5}{x+3}\) đồng biến trên:

(A) \(\mathbb{R}\)

(B) \((-\infty ;3)\)

(C) \((-3;+\infty)\)

(D) \(R\setminus \left \{ -3 \right \}\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Hàm số \(y=\frac{2x-5}{x+3}\) có \(y’=\frac{11}{(x+3)^2}>0, \forall x\neq -3\)

Giải bài tập SGK ôn chương 1 Giải tích 12, 5 câu trắc nghiệm trang 47

Vậy hàm số này đồng biến trên mỗi khoảng \((-\infty ;-3)\) và \((-3;+\infty)\).

⇒ Chọn đáp án D.

 

Bài tập 5 trang 47 SGK Giải tích 12

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x-5\) là đường thẳng:

(A) Song song với đường thẳng x = 1;

(B) Song song với trục hoành;

(C) Có hệ số góc dương;

(D) Có hệ số góc bằng -1.

Gợi ý trả lời bài 5

Hàm số \(y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x-5\) có: \(y’=x^2-4x+3, y’=0\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=1\\ x=3 \end{matrix}\right.\)

y”=2x-4; y”(3)=2>0. Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x=3.

Vậy tọa cực tiểu là M(3;-5).

f'(3)=0 nên tiếp tuyến tại M có phương trình y = -5.

⇒ Chọn đáp án B.