Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

toan 12
Trắc nghiệm Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

 • Câu 1:

  Giải bất phương trình \({9^x} – {\log _2}8 < {2.3^x}.\)

   

  • A. x>0
  • B. x<0
  • C. x>1
  • D. x<1
 • Câu 2:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình: \({2^{{x^2} – x + 1}} > {4^{x + 1}}.\)

  • A. \(S = \left( {\frac{{3 – \sqrt {13} }}{2};\frac{{3 + \sqrt {13} }}{2}} \right)\)
  • B. \(S = \left( { – \infty ;\frac{{3 – \sqrt {13} }}{2}} \right) \cup \left( {\frac{{3 + \sqrt {13} }}{2}; + \infty } \right)\)
  • C. \(S = \left( { – \infty ; – \sqrt 2 } \right) \cup \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\)
  • D. \(S = \left( { – \sqrt 2 ;\sqrt 2 } \right)\)
 • Câu 3:

  Giải bất phương trình \({5^{x + 2}} – {2^{x + 4}} > {5^{x + 1}} – {2^{x + 2}} + {2^{x + 3}}.\)

  • A. x>0
  • B. x<0
  • C. x>1
  • D. x<1
 • Câu 4:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \(2{\log _3}\left( {4x – 3} \right) + {\log _{\frac{1}{3}}}\left( {2x + 3} \right) \le 2.\)

  • A. \(S = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)
  • B. \(S = \left[ {\frac{3}{4};3} \right]\)
  • C. \(S =\left( {\frac{3}{4};3} \right]\)
  • D. \(S = \left[ {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)
 • Câu 5:

  Giải bất phương trình \({\log _{\frac{1}{2}}}^2x + 3{\log _{\frac{1}{2}}}x + 2 \le 0\).

  • A. \(2\leq x\leq 4\)
  • B. \(x\leq 4\)
  • C. \(x\geq 2\)
  • D. \(x \le 2\) hoặc \(x \geq 4\)
 • Câu 6:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình  \({6^{2x + 3}} < {2^{4x – 5}}{.3^{4x – 5}}\).

  • A. \(S = \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\)
  • B.  \(S = \left( { – \infty ;4} \right)\backslash \left\{ 0 \right\}\)
  • C.  \(S = \left( {4; + \infty } \right)\)
  • D.  \(S = \left( { – \infty ;4} \right)\)
 • Câu 7:

  Giải bất phương trình  \({\left( {\sqrt[3]{x} + 1} \right)^5} + \sqrt[3]{x}{.2^{x – 1}} \ge 1.\)

  • A.  \(x\geq 1\)
  • B.  \(x\leq 1\)
  • C.  \(x\geq 0\)
  • D. \(x\leq 0\)
 • Câu 8:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({\log _3}\sqrt {{x^2} – 5x + 6} + {\log _{\frac{1}{3}}}\sqrt {x – 2} > \frac{1}{2}{\log _{\frac{1}{3}}}\left( {x + 3} \right).\)

  • A.  \(S = \left( {3;\sqrt {10} } \right)\)
  • B.  \(S = \left( {3; + \infty } \right)\)
  • C.  \(S = \left( {3;9)\)
  • D.  \(S = \left( {\sqrt {10} ; + \infty } \right)\)
 • Câu 9:

  Giải bất phương trình \(x + {\log _3}\left( {x + 1} \right) > 3.\)

  • A. x>-1
  • B. x>-2
  • C. x>2
  • D. x>0
 • Câu 10:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({\log _2}\left( {1 + {3^x}} \right) + {\log _{\left( {1 + {3^x}} \right)}}2 – 2 > 0\).

  • A.  \(S=\left( {0, + \infty } \right)\)
  • B.  \(S=\left( { – \infty ,0} \right)\)
  • C.  \(S=\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\)
  • D.  \(S=\mathbb{R}\)