Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

toan 12
Trắc nghiệm Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

 • Câu 1:

  Tính P là tích các nghiệm của phương trình \({2^{{x^2} – 1}} – {3^{{x^2}}} = {3^{{x^2} – 1}} – {2^{{x^2} + 2}}.\)

  • A. \(P= – 2\sqrt 3\)
  • B. \(P= 2\sqrt 3\)
  • C. \(P= 3\)
  • D. \(P= -3\)
 • Câu 2:

  Tính S là tổng các nghiệm của phương trình \({16^{\frac{{x + 10}}{{x – 10}}}} = {0,125.8^{\frac{{x + 5}}{{x – 15}}}}.\)

  • A. \(S=0\)
  • B. \(S=10\)
  • C. \(S=20\)
  • D. \(S=25\)
 • Câu 3:

  Cho phương trình \({3^{2x + 1}} – {4.3^x} + 1 = 0\) có hai nghiệm phân biệt \({x_1},{x_2}\) trong đó \({x_1} < {x_2}.\) Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \({x_1} + {x_2} = – 2\)
  • B. \({x_1} . {x_2} = – 1\)
  • C. \(2{x_1} + {x_2} = 0\)
  • D. \({x_1} +2 {x_2} = – 1\)
 • Câu 4:

  Phương trình \({2^{2 + x}} – {2^{2 – x}} = 15\) có bao nhiêu nghiệm?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 0
  • D. 1
 • Câu 5:

  Tìm P là tích các nghiệm của phương trình  \({2^{{x^2} – x}} – {2^{x + 8}} = 8 + 2x – {x^2}.\)

  • A. P=-4
  • B. P=-6
  • C. P=-8
  • D. P=-10
 • Câu 6:

  Tìm giá trị của m để phương trình \({2^x} + 3 = m\sqrt {{4^x} + 1}\) có hai nghiệm phân biệt.

  • A. \(m < \frac{1}{3}\)
  • B.  \(m > \sqrt{10}\)
  • C.   \(3 < m < \sqrt{10}\)
  • D.  \(1 \leq m < 3\)
 • Câu 7:

  Tìm tập nghiệm S của phương trình \({\log _3}({9^{50}} + 6{x^2}) = {\log _{\sqrt 3 }}({3^{50}} + 2x).\)

  • A. \(S = \left\{ {0;1} \right\}\)
  • B. \(S = \left\{ {0;2} \right\}\)
  • C.  \(S = \left\{ {0} \right\}\)
  • D.  \(S = \mathbb{R}\)
 • Câu 8:

  Phương trình \(2{\log _2}\left( {x – 3} \right) = 2 + {\log _{\sqrt 2 }}\sqrt {3 – 2x}\) có bao nhiêu nghiệm?

  • A. 2
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 3
 • Câu 9:

  Phương trình \(\log _2^2x – 2{\log _4}(4x) – 4 = 0\) có hai nghiệm \({x_1},{x_2}.\)Tính tích \(P = {x_1}.{x_2}.\)

  • A. P=8
  • B. P=2
  • C. \(P=\frac{1}{4}\)
  • D.  \(P=\frac{33}{4}\)
 • Câu 10:

  Tìm m để phương trình \(\log _{\sqrt 3 }^2x – m{\log _{\sqrt 3 }}x + 1 = 0\) có nghiệm duy nhất.

  • A.  \(m=\pm1\)
  • B.  \(m=\pm3\)
  • C.  \(m=\pm 2\)
  • D. Không tồn tại m