Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số – Toán 12

toan 12
Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số – Toán 12

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Cho hàm số y= f(x) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 0\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } f(x) = + \infty .\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Đồ thị của hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang.
  • B. Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận đứng là đường thẳng y = 0.
  • C.  Đồ thị của hàm số y = f(x) nằm phía trên trục hoành
  • D. ​Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận ngang là trục hoành.
 • Câu 2:

  Cho hàm số \(y=(x)\) xác định, liên tục trên đoạn \(\left [ -2;2 \right ]\) và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  • A. x=-2
  • B. x=-1
  • C. x=1
  • D. x=2
 • Câu 3:

  Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

   

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  • A.  \(y = – {x^3} + 3x + 2\)
  • B.  \(y = {x^3} + 3x + 2\)
  • C. \(y = {x^3} – 3x + 2\)
  • D.  \(y = – {x^3} – 3x + 2\)
 • Câu 4:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi \(f(x)\) có bao nhiêu tiệm cận ngang?

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2
 • Câu 5:

  Xác định a,b để hàm số \(y = \frac{{a – x}}{{x + b}}\) có đồ thị như hình vẽ:

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  • A. a=2; b=1
  • B. a=1; b=2
  • C. a=-1; b=2
  • D. a=-2; b=-1
 • Câu 6:

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số đường cong trong hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(\left |f(x) \right |=m\) có 4 nghiệm phân biệt.

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  • A. 0 < m < 2
  • B. 0 < m < 4
  • C. 1 < m <  4
  • D.  Không có giá trị nào của m
 • Câu 7:

  Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \(\left| {f\left( x \right)} \right| = m\) có 6 nghiệm thực phân biệt.

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  • A. m>-3
  • B. 0<m<3
  • C. 3<m<4
  • D. m>4
 • Câu 8:

  Hình vẽ bên là đồ thị hàm số \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}.\) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  • A. ad > 0, ab < 0
  • B. bd < 0, ab > 0
  • C. b < 0, ad < 0
  • D.  bd > 0, ad > 0
 • Câu 9:

  Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số \(y = – {x^3} + 3{x^2} – 4\).

  Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \({-x^3} + 3{x^2} – m = 0\) có hai nghiệm phân biệt.

  • A.  \(m \in \left\{ {0;4} \right\}\)
  • B. \(m \in \left\{ {-4;0} \right\}\)
  • C.  \(m \in \left\{ {-4;4} \right\}\)
  • D.  \(m =0\)
 • Câu 10:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + 1\) có đồ thị (C). Hình bên  là một phần của đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = f’\left( x \right)\) trong đó a, b, c là các hằng số thực. Có bao nhiêu biểu thức nhận giá trị dương trong các biểu thức sau \(ab,ac,3a + 3b + c\) và \(a – b + c.\)

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 0