Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm GTLN và GTNN của hàm số – Toán 12

toan 12
Trắc nghiệm GTLN và GTNN của hàm số – Toán 12

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} – 3{x^2} – 9x + 6\) trên \(\left[ { – 4;4} \right]\).

  • A. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { – 4;4} \right]} y = 21\)
  • B. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { – 4;4} \right]} y = – 14\)
  • C. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { – 4;4} \right]} y = 11\)
  • D. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { – 4;4} \right]} y = – 70\)
 • Câu 2:

  Gọi M và m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số \(y = x\sqrt {1 – {x^2}}\) trên tập xác định. Tính M-m.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 3:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(f\left( x \right) = \sin x – \sqrt 3 {\mathop{\rm cosx}\nolimits}\) trên khoảng \(\left( {0;\pi } \right).\)

  • A. \(M=2\)
  • B. \(M=\sqrt3\)
  • C. \(M=1\)
  • D. \(M=-\sqrt3\)
 • Câu 4:

  Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = \log _2^2x – 4{\log _2}x + 1\) trên đoạn [1;8].

  • A. m=-2
  • B. m=1
  • C. m=-3
  • D. m=-5
 • Câu 5:

  Tìm giá trị của m để hàm số \(y = – {x^3} – 3{x^2} + m\)  có giá trị nhỏ nhất trên [-1;1] bằng 0?

  • A. m=0
  • B. m=6
  • C. m=4
  • D. m=2