Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Hình học 12

toan 12
Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Hình học 12

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi.
  • B. Tứ diện là đa diện lồi.
  • C. Hình lập phương là đa diện lồi.
  • D. Hình hộp là đa diện lồi.
 • Câu 2:

  Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?

  • A.  {5;3}
  • B. {3;5}
  • C.  {4;3}
  • D.  {3;4}
 • Câu 3:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. Chỉ có năm loại hình đa diện đều.
  • B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều.
  • C. Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành đa diện đều.
  • D. Hình chóp tam giác đều là hình đa diện đều.
 • Câu 4:

  Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng?

  Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Hình học 12

  • A. Tứ diện đều
  • B. Bát diện đều
  • C. Hình lập phương
  • D. Lăng trụ lục giác đều
 • Câu 5:

  Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?

  • A. 24
  • B. 12
  • C. 30
  • D. 60