Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Hình học 12

toan 12
Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Hình học 12

1. Khối đa diện lồi

 • Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi.

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Hình học 12

 • Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó.

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Hình học 12

2. Khối đa diện đều

 • Một khối đa diện lồi được gọi là khối đa diện đều loại {p,q} nếu:
  • Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.
  • Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Hình học 12

 • Các mặt của khối đa diện đều là những đa giác đều và bằng nhau.
 • Có năm loại khối đa diện đều. Đó là các khối đa diện đều loại {3,3}, loại {4,3}, loại {3,4}, loại {5,3}, và loại {3,5}.

Tùy theo số mặt của chúng, năm loại khối đa diện đều kể trên theo theo thứ tự được gọi là khối đa diện đều, khối lập phương, khối tám mặt đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt đều.

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Hình học 12

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Hình học 12

 • Hai khối đa diện đều có cùng số mặt và có cạnh bằng nhau thì bằng nhau.
 • Hai khối đa diện đều có cùng số mặt thì đồng dạng với nhau.