Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm Bài 2 Hàm số lũy thừa

toan 12
Trắc nghiệm Bài 2 Hàm số lũy thừa

 • Câu 1:

  Tập xác định của hàm số \(y = {\left( {1 – 2x} \right)^{\frac{1}{3}}}\) là:

  • A. \(\left( { – \infty ;\frac{1}{2}} \right)\)
  • B.  \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  • C. \(\mathbb{R}\)
  • D. \(\left( { – \infty ;\frac{1}{2}} \right]\)
 • Câu 2:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = {\left( {{x^2} + 2x – 3} \right)^{\sqrt 2 }}.\)

  • A. \(\left( { – 3;1} \right)\)
  • B. \(\left( { – \infty ; – 3} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\)
  • C. \(\left( { – \infty ; – 3} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\)
  • D. \(\left( { – 3;1} \right)\)
 • Câu 3:

  Cho Trắc nghiệm Bài 2 Hàm số lũy thừa là các số thực. Đồ thị hàm số Trắc nghiệm Bài 2 Hàm số lũy thừa trên khoảng Trắc nghiệm Bài 2 Hàm số lũy thừa được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Trắc nghiệm Bài 2 Hàm số lũy thừa

  • A. \(0<\beta <1<\alpha\)
  • B. \(0<\alpha <1< \beta\)
  • C. \(\alpha <0<1<\beta\)
  • D. \(\beta <0<1< \alpha\)
 • Câu 4:

  Tính đạo hàm của hàm số  \(y = {2^{\ln x + {x^2}}}.\)

  • A. \(y’ = \left( {\frac{1}{x} + 2x} \right){2^{\ln x + {x^2}}}\)
  • B. \(y’ = \left( {\frac{1}{x} + 2x} \right){2^{\ln x + {x^2}}}.\ln 2\)
  • C. \(y’ = \frac{{{2^{\ln x + {x^2}}}}}{{\ln 2}}\)
  • D. \(y’ = \left( {\frac{1}{x} + 2x} \right)\frac{{{2^{\ln x + {x^2}}}}}{{\ln 2}}\)
 • Câu 5:

  Tính đạo hàm của hàm số  \(y = \sqrt[3]{{{x^2}.\sqrt {{x^3}} }}.\)

  • A. \(y’ = \sqrt[9]{x}\)
  • B. \(y’ = \frac{7}{6}\sqrt[6]{x}\)
  • C. \(y’ = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x}\)
  • D. \(y’ = \frac{6}{{7\sqrt[7]{x}}}\)

Đáp án:

1A; 2B; 3A; 4B; 5B