Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện – Hình học 12

toan 12
Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện – Hình học 12

 • Câu 1:

  Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

  • A. 2015
  • B. 2017
  • C.  2018
  • D. 2016
 • Câu 2:

  Hình chóp có 2017 đỉnh thì có bao nhiêu mặt?

  • A. 2016
  • B. 4032
  • C.  2018
  • D. 2017
 • Câu 3:

  Cho bốn hình sau đây:

  Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện - Hình học 12

  Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Khối đa diện A không phải là khối đa diện đều
  • B. Khối đa diện B là khối đa diện lồi
  • C. Khối đa diện C là khối đa diện lồi
  • D. Cả 4 khối đa diện A, B, C, D đều là khối đa diện lồi.
 • Câu 4:

  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

   

  • A. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của khối đa diện.
  • B. Hai mặt bất kì của khối đa diện luôn có ít nhất một điểm chung.
  • C. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
  • D. Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.
 • Câu 5:

  Hình nào sau đây không phải là hình đa diện?

  • A. Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện - Hình học 12
  • B. Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện - Hình học 12
  • C. Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện - Hình học 12
  • D. Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện - Hình học 12