Chương 1: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối Đa Diện
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài tập SGK Bài 1 Khối đa diện Hình học 12

toan 12
Giải bài tập SGK Bài 1 Khối đa diện Hình học 12

Giải bài tập SGK Bài 1 Khối đa diện Hình học 12

******************

 

Bài tập 1 trang 12 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng sô các mặt của nó phải là một số chẵn. Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Gọi số các mặt của đa diện là n \((n\in \mathbb{Z},n\geq 4)\). Vì mỗi mặt của khối đa diện có 3 cạnh và mỗi cạnh chỉ là cạnh chung của đúng hai mặt nên số cạnh của nó là: \(\frac{3n}{2}\)

Vì số cạnh phải là số tự nhiên, nên ta có 3n chia hết cho 2, từ đây ta suy ra r chia hết cho 2.

———————

Bài tập 2 trang 12 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Giả sử tổng số đỉnh của khối đa diện là n \((n\geq 4, n\in \mathbb{N}*)\) và các đỉnh là: A1, A2, A3,..,An. Gọi số mặt của đa diện chứa đỉnh Ai  là 2m+1 ⇒ số cạnh Ai là 2mi + 1. Vì mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt nên số cạnh của khối đa diện là:

\(c=\frac{2m_1+1+2m_2+1+…+2m_n+1}{2}\left ( i=\overline{1,n};m\in \mathbb{N}^* \right )\)

\(=\frac{2(m_1+m_2+…+m_n)+n}{2}=m_1+m_2+…+m_n+\frac{n}{2}\)

Vì c nguyên, nên \(\frac{n}{2}\) nguyên hay n là số chẵn.

————————————

Bài tập 3 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Giải bài tập SGK Bài 1 Khối đa diện Hình học 12

Chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành năm khối tứ diện như sau:A’B’CD’, A’AB’D’, BACB’, C’B’CD’, DACD’.

—————-

Bài tập 4 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành ba tứ diện DABD’, A’ABD’, A’B’BD’. Phép đối xứng qua (ABD’) biến DABD’ thành A’ABD’, Phép đối xứng qua (BA’D’) biến A’ABD’ thành A’B’BD’ nên ba tứ diện DABA’, A’ABD’, A’B’BD’ bằng nhau

Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta sẽ chia được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.

Giải bài tập SGK Bài 1 Khối đa diện Hình học 12