Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 4 lớp 4

Listen and repeat (Nghe và đọc lại)

2. Task 2 Lesson 3 Unit 4 lớp 4

Listen and circle. Then write and say aloud (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn)

1. My birthday is on the ________ of December.

a. fourth

b. fifth

2. His birthday is on the twenty-first of _________

a. March

b. April

3. Her birthday is on the _________ of October.

a. sixteenth

b. seventeenth

4. My friend’s birthday is on the thirtieth of __________

a. March

b. May

Guide to answer

1. b; 2. a; 3. a; 4. a.

3. Task 3 Lesson 3 Unit 4 lớp 4

Let’s chant (Chúng ta cùng hát)

When’s your birthday?

(Sinh nhật của bạn là khi nào?)

When’s your birthday, Mai? (Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?)

It’s on the fifth of March. (Ngày 5 tháng 3.)

When’s your birthday, Mary? (Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?)

It’s on the fifth of March, too. (Cũng vào ngày 5 tháng 3.)

When’s your birthday, Nam? (Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?)

It’s on the second of April. (Ngày 2 tháng 4.)

When’s your birthday, Peter? (Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?)

It’s on the sixth of May. (Ngày 6 tháng 5.)

4. Task 4 Lesson 3 Unit 4 lớp 4

Read and stick (Đọc và trả lời)

Tạm dịch

Bạn thân mến!

Mình tên là Peter. Mình đến từ Luân Đôn, Anh. Hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tháng 5, là ngày sinh nhật của mình. Mình rất vui. Bạn bè mình đã tặng rất nhiều quà cho mình. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn là khi nào?

Nhớ viết thư cho mình nha.

Peter

Guide to answer

1. b; 2. a; 3. b.

5. Task 5 Lesson 3 Unit 4 lớp 4

Write an invitation card (Viết về thiệp mời)

Please come to my birthday party (Mời bạn đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình)

Guide to answer

To: Kim Ngan (Gửi bạn Kim Ngân)

Date: The fourteenth of October (Ngày 14 tháng 10)

Time: 18:30 to 20:30 (Thời gian: từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30)

Address: 123 Nguyen Tat Thanh Street, District 1, Ho Chi Minh City (Số 123 đường Nguyễn Tất Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

From: Ngoc Nhi (Nguời gửi: Ngọc Nhi)

6. Task 6 Lesson 3 Unit 4 lớp 4

Project (Dự án)

Make a birthday card. Then tell the class about it (Làm một thiệp mời sinh nhật. Sau đó nói cho cả lớp biết về tấm thiệp của mình)

7. Practice Task 1

Put the words in the right order (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh)

1. is/ date/ What/ the/ today/?

__________________________________

2. brother/ plays/ my/ Mondays/ on/ tennis/

_________________________________

3. like/ Do/ sports?/ you/ playing/

________________________________

8. Practice Task 2

Look and match (Nhìn và nối)

9. Conclusion

Qua bài học này các em tiếp tục củng cố cách đọc lưu loát ngày, tháng trong Tiếng Anh cũng như thực hành hỏi đáp về ngày sinh nhật của các bạn trong lớp.