Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?-Lesson 1

1. Task 1 Lesson 1 Unit 4 lớp 4

Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và đọc lại)a) Good morning, class. (Chào buổi sáng cả lớp.)

Good morning, Miss Hien. (Chúng em chào buổi sáng cô Hiền ạ.)

b) How are you? (Các em có khỏe không?)

We’re fine, thank you. (Chúng em khỏe, cảm ơn cô.)

c) What is the date today, Nam? (Hôm nay là ngày mấy vậy Nam?)

It’s the first of October. (Hôm nay là ngày 1 tháng Mười ạ.)

d) No, it isn’t! It’s the second of October. (Không phải hôm nay là ngày 2 tháng Mười ạ.)

Oh, sorry! (Ồ, xin lỗi!)

2. Task 2 Lesson 1 Unit 4 lớp 4

Point and say (Chỉ và nói)

Guide to answer

a) What is the date today? (Hôm nay ngày mấy?)

It’s the first of October. (Ngày 1 tháng 10.)

b) What is the date today? (Hôm nay ngày mấy?)

It’s the second of October. (Ngày 2 tháng 10.)

c) What is the date today? (Hôm nay ngày mấy?)

It’s the third of October. (Ngày 3 tháng 10.)

d) What is the date today? (Hôm nay ngày mấy?)

It’s the fourteenth of October. (Ngày 14 tháng 10.)

e) What is the date today? (Hôm nay ngày mấy?)

It’s the twenty-second of October. (Ngày 22 tháng 10.)

f) What is the date today? (Hôm nay ngày mấy?)

It’s the thirty-first of October. (Ngày 31 tháng 10.)

3. Task 3 Lesson 1 Unit 4 lớp 4

Listen anh tick (Nghe và đánh dấu)Guide to answer

1. b; 2. c; 3. a.

4. Task 4 Lesson 1 Unit 4 lớp 4

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

1. It’s the twelfth of October(Ngày 12 tháng 10.)

2. It’s the fourteenth of October(Ngày 14 tháng 10.)

3. It’s the thirty-first of October(Ngày 31 tháng 10.)

5. Task 5 Lesson 1 Unit 4 lớp 4

Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

What’s the date today?

Hôm này là ngày mấy?

What’s the date today?

Is it the first of October?

What’s the date today?

Is it the first or is it the third?

What’s the date today?

It isn’t the first, it isn’t the third.

It’s the second of October.

Tạm dịch

Hôm nay là ngày mấy?

Hôm nay là ngày 1 tháng 10 phải không?

Hôm nay là ngày mấy?

Ngày 1 hoặc ngày 3 phải không?

Hôm nay là ngày mấy?

Không phải ngày 1, không phải ngày 3.

Ngày 2 tháng 10.

6. Practice Task 1

Read and match (Đọc và nối)

7. Practice Task 2

Write the date (Viết ngày thích hợp)

8. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ mẫu câu hỏi – đáp ngày tháng:

What is the date today?

⇒ It’s ………………….

Ví dụ

What is the date today? (Hôm nay ngày mấy?)

It’s the twenty-second of October. (Hôm nay là ngày 22 tháng 10.)