Unit 16 lớp 4: Let’s go to the bookshop-Lesson 2

1. Task 1 Lesson 2 Unit 16 lớp 4

Look, listen anh repeat (Nhìn, nghe và đọc lại)

Tạm dịch

a) Chúng ta hãy đi sở thú nhé Linda.

Xin lỗi. Mình không đi được.

b) Còn bạn thì sao, Mai? Bạn có muốn đi sở thú không?

Có. Chúng ta có thể đến siêu thị trước không?

c) Tại sao bạn muốn đến siêu thị?

Bởi vì tôi muốn mua một ít đồ ăn.

d) Tôi cũng vậy! Tôi đói bụng rồi!

Chúng ta cùng đi thôi.

2. Task 2 Lesson 2 Unit 16 lớp 4

Point and say (Chỉ và nói)

Guide to answer

a) Why do you want to go to the zoo(Vì sao bạn muốn đến sở thú?)

Because I want to see the animals. (Bởi vì tôi muốn xem những con thú.)

b) Why do you want to go to the cinema(Tại sao bạn muốn đến rạp chiếu phim?)

Because I want to see a film. (Bởi vì tôi muốn xem phim.)

c) Why do you want to go to the bakery(Tại sao bạn muốn đến tiệm bánh?)

Because I want to buy some bread. (Bởi vì tôi muốn mua một ít bánh mì.)

d) Why do you want to go to the swimming pool(Tại sao bạn muốn đến hồ bơi?)

Because I want to swim. (Bởi vì tôi muốn bơi.)

3. Task 3 Lesson 2 Unit 16 lớp 4

Let’s talk

Let’s go to the ….. (Chúng ta hãy đi ….)

Why do you want to go to the ? (Tại sao bạn muốn đến…?)

4. Task 4 Lesson 2 Unit 16 lớp 4

Listen and circle (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

1. Mai wants to go to the ……………

a. zoo

b. sweet shop

c. bookshop

2. Tony wants to go to the ………………..

a. bakery

b. pharmacy

c. cinema

3. Phong wants to buy some ……………..

a. books

b. pens

c. rulers

4. Tom wants to buy some …………

a. sweets

b. chocolate

c. bread

Guide to answer

1. a; 2. c; 3. b; 4. c

5. Task 5 Lesson 2 Unit 16 lớp 4

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

1. Why does he want to go to the supermarket? (Tại sao cậu ấy muốn đến siêu thị?)

Because he wants to buy some cakes and sweets. (Bởi vì cậu ấy muốn mua một vài cái bánh và kẹo.)

2. Why does she want to go to the bookshop? (Tại sao cô ấy muốn tới tiệm sách?)

Because she wants to buy some pens and books. (Bởi vì cô ấy muốn mua một vài cây viết máy và sách.)

3. Why do they want to go to the gym? (Tại sao họ muốn đi đến phòng tập thể dục (gym)?)

Because they want to play football and badminton(Bởi vì họ muốn chơi bóng đá và cầu lông.)

6. Practice Task 1

Fill in the blank with suitable words/ phrases (Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống)

1. Her sister wants to buy some pencils, pens and a ruler. She would like to go to the ………….

2. My uncle drives a bus. He is a bus………………………………………………….. .

3. The children want to swim. They go to the………………………………………………….. .

4. We wear new clothes, get lucky money at……………………………………………….

5. The first of June is………………………………………………….. .

7. Practice Task 2

Put the words in correct order (Sắp xếp từ theo trật tự)

1. some/ to/ books/ want/ I/ buy/.

…………………………………………………………

2. animals/ see/ she/ wants/ the/ to/.

………………………………………………….

3. do/ Mai/ go/ and/ Tony/ where/?

………………………………………………………

4. like/ they/ would/ to/ to/ the/ go/ sweetshop/.

…………………………………………………………….

5. the/ want/ pharmacy/ go/ to/ to/ would/ I/ like/ because/ I/ to/ medicine/ buy/ some/.

……………………………………………………..

8. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các nội dung quan trọng như sau

a. Từ vựng

  • together: cùng nhau
  • zoo: sở thú
  • swimming pool: hồ bơi

b. Cấu trúc

Hỏi-đáp với “Why” và “Because”:

Why do/does + S want to go …………..? (Tại sao ….. muốn đi ………………?)

Because ……………………

Ví dụ

Why does she want to go to the supermarket? (Tại sao cô ấy muốn đi siêu thị?)

Because she wants to buy some cakes and sweets. (Bởi vì cô ấy muốn mua một vài cái bánh và kẹo.)