Unit 15 lớp 1: When’s Children’s Day?-Lesson 1

1. Task 1 Lesson 1 Unit 15 lớp 4

Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và đọc lại)

a) Xin chào Mai. Hôm nay trông bạn rất lịch sự!

Vâng, bởi vì mình sắp đi dự một bữa tiệc.

b) Tiệc gì vậy?

Đó là buổi tiệc nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.

c) Khi nào?

Ngày 1 tháng 6.

d) Hãy đến và tham gia cùng chúng mình.

Vâng! Cảm ơn.

2. Task 2 Lesson 1 Unit 15 lớp 4

Point and say (Chỉ và nói)

Work in pairs. Ask your partners about holidays and festivals in Viet Nam and other countries (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em về ngày nghỉ và lễ hội ở Việt Nam và các nước khác)

When is ………………?

It’s on ………………..

Guide to answer

a) When is New Year(Tết đến khi nào?)

It’s on the first of January. (Ngày 1 tháng 1.)

b) When is Children’s Day(Quốc tế Thiếu nhi là ngày mấy?)

It’s on the first of June. (Ngày 1 tháng 6.)

c) When is Teachers’ Day(Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày mấy?)

It’s on the twentieth of November. (Ngày 20 tháng 11.)

d) When is Christmas(Giáng sinh là ngày mấy?)

It’s on the twenty-fifth of December. (Ngày 25 tháng 12.)

3. Task 3 Lesson 1 Unit 15 lớp 4

Listen anh tick (Nghe và đánh dấu chọn)

Guide to answer

1. b; 2. a; 3. c

4. Task 4 Lesson 1 Unit 15 lớp 4

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

1. When is Christmas? (Khi nào là Giáng sinh?)

It’s on on the twenty-fifth of December. (Ngày 25 tháng 12.)

2. When is Teachers’ Day? (Khi nào là ngày Nhà giáo Việt Nam?)

It’s on the twentieth of December. (Ngày 20 tháng 11.)

3. When is Children’s Day? (Khi nào là ngày Quốc tế Thiếu nhi?)

It’s on the first of June. (Ngày 1 tháng 6.)

5. Task 5 Lesson 1 Unit 15 lớp 4

Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Happy New Year!

(Chúc mừng năm mới!)

Happy, Happy New Year! (Chúc mừng, chúc mừng năm mới!)

Happy, Happy New Year! (Chúc mừng, chúc mừng năm mới!)

Time for hope and time for cheer. (Khoảng khắc hy vọng và chúc mừng.)

Happy, Happy New Year! (Chúc mừng, chúc mừng năm mới!)

Happy, Happy New Year! (Chúc mừng, chúc mừng năm mới!)

Happy, Happy New Year! (Chúc mừng, chúc mừng năm mới!)

A song of joy for all to hear. (Một bài hát vui vẻ cho mọi người cùng thưởng thức.)

A new year comes! We say, hooray! (Một năm mới đến! Chúng ta nói hoan hô!)

Happy New Year! (Chúc mừng năm mới!)

6. Practice Task 1

Find and correct the mistake in each sentence (Tìm và sửa lỗi sai cho mỗi câu dưới đây)

1. When (A) is (B) Teacher’s Day? – They’re (C) on (D) November 20th .

2. Do (A) they have (B) a party on (C) May Day? – Yes, they have. (D)

3. What (A)do people do (B) on New Year’s? – They (C) watching (D) firework displays.

4. They (A) put down (B) decorations on (C) Teacher’s Day.(D)

5. Does (A) children have (B) a (C) day off on (D) Children’s Day?

7. Practice Task 2

Choose the best answer (Chọn đáp án đúng nhất)

1. When ____ Christmas? – It’s on the twenty – fifth of December.

A. is

B. are

C. does

D. be

2. What do your parents do on Tet holiday? – They clean and ________ the house.

A. decorating

B. decorate

C. decorated

D. decorates

3. When is _______ birthday? – It’s on the third of March

A. his

B. him

C. he

D. she

4. _______ does your brother look like? – He’s tall and thin.

A. Which

B. When

C. When

D. What

5. Tony is _________. Let’s bring him something to eat.

A. thirsty

B. ill

C. hungry

D. tired

8. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý các nội dung sau

a. Từ vựng

  • New Year: Năm mới, Tết
  • Children Day: Ngày Quốc tế Thiếu nhi
  • Teachers’ Day: Ngày Nhà giáo Việt Nam
  • Christmas: lễ Giáng sinh

b. Cấu trúc

Các em dùng mẫu câu sau để hỏi về thời gian diễn ra các ngày lễ trong năm

When is ………………?

It’s on ………………..

Ví dụ

When is Christmas(Khi nào là Giáng sinh?)

It’s on on the twenty-fifth of December. (Ngày 25 tháng 12.)