Unit 12 lớp 4: What does your father do?-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 12 lớp 4

Listen and repeat (Nghe và đọc lại)

Tạm dịch

Ông tôi làm việc trên cánh đồng.

Tôi muốn ăn một miếng sô-cô-la.

Mẹ tôi là giáo viên.

Bây giờ cô ấy đang đọc sách.

2. Task 2 Lesson 3 Unit 12 lớp 4

Listen and circle. Then say the sentences with the circled words (Nghe và khoanh tròn. Sau đó đọc câu có chứa từ được khoanh tròn)

1.

a. field

b. piece

2.

a. teaching

b. reading

Guide to answer

1. b; 2. b

3. Task 3 Lesson 3 Unit 12 lớp 4

Let’s chant (Chúng ta cùng hát)

Jobs and places of work

(Công việc và nơi làm việc)

What does your father do? He’s a farmer. (Ba bạn làm nghề gì? Ông ấy là nông dân.)

Where does he work? In a field. (Ông ấy làm việc ở đâu? Trên cánh đồng.)

What does your mother do? She’s a teacher. (Mẹ bạn làm nghề gì? Bà ấy là giáo viên.)

Where does she work? In a school. (Bà ấy làm việc ở đâu? Ở trường.)

What does your sister do? She’s a worker. (Chị gái bạn làm nghề gì? Chị ấy là công nhân.)

Where does she work? In a factory. (Chị ấy làm việc ở đâu? Trong nhà máy.)

What does your brother do? He’s a clerk. (Anh trai bạn làm nghề gì? Anh ấy là nhân viên văn phòng.)

Where does he work? In an office. (Anh ấy làm việc ở đâu? Trong văn phòng.)

4. Task 4 Lesson 3 Unit 12 lớp 4

Read and complete (Đọc và hoàn thiện)

Tạm dịch

Bài tường thuật

Đây là bài tường thuật về cuộc phỏng vấn của tôi với Phong. Bố cậu ấy là giáo viên, dạy ở Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ cậu ấy là y tá, làm việc ở Bệnh viện Thành Nhân. Phong có một anh trai nhưng không có chị gái. Anh trai cậu ấy là công nhân trong nhà máy ô tô. Và như các bạn đã biết, Phong là học sinh lớp 4A. Cám ơn bạn đã đọc.

Guide to answer

5. Task 5 Lesson 3 Unit 12 lớp 4

Write about the jobs of your family members and where they work (Viết về nghề nghiệp và nơi làm việc của các thành viên trong gia đình)

Guide to answer

There are four people in my family.

My father is a worker. He works in a factory.

My mother is a farmer. She works in a field.

My sister is a student. She studies at Ho Chi Minh City University of Law.

And I am a pupil in Class 4A.

Tạm dịch

Có 4 người trong gia đình tôi.

Ba tôi là công nhân. Ông ấy làm việc trong nhà máy.

Mẹ tôi là nông dân. Bà ấy làm việc trên cánh đồng.

Chị gái tôi là sinh viên. Chị ấy học ở Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Và tôi là học sinh ở lớp 4A.

6. Task 6 Lesson 3 Unit 12 lớp 4

Project (Dự án)

Interview two classmates abou their parents’ jobs. Tell the class about them (Phỏng vấn hai bạn cùng lớp về nghề nghiệp của ba mẹ bạn ấy. Rồi nói cho cả lớp cùng nghe)

1. Interviewee’s name: Lan

2. Interviewee’s name: Hung

7. Practice Task 1

Read the passage and tick Yes or No (Đọc đoạn văn và đánh dấu Đúng hoặc Sai)

She is Trinh. She is 9 years old. She lives in Lac Long Quan Street with her family. She lives in a big house. Trinh has two brothers and a sister.Her father works as a lawyer. Her mother is a teacher. Trinh and her brothers go to a primary school near the market. They take the school by bicycle.

Every evening, Trinh plays with her friends in the playground near her house.

1. Trinh is 9 years old.

2. Trinh lives in Orchard Street, near the playground.

3. Trinh’s father is a lawyer.

4. Trinh’s mother is a teacher.

5. Trinh has three brothers.

8. Practice Task 2

Complete the passage, using the given words (Hoàn thành đoạn hội thoại, sử dụng những từ đã cho)

Favourite     musician    pupil     like    singer

My name is Phương Trinh. I am a (1)__________ at Ngoc Hoi Primary School. Music is my (2) __________ subject. I want to be a (3)__________ because I like to sing. I (4)__________ to play the piano too. I want to be a (5)__________ in the future.

9. Conclusion

Qua bài học này các em đã có những bài tập luyện tập cơ bản để thực hành các kiến thức đã học. Qua đó, các em có thể thành thạo nói về công việc, nơi làm việc của các thành viên trong gia đình.