Unit 12 lớp 4: What does your father do?-Lesson 2

1. Task 1 Lesson 2 Unit 12 lớp 4

Look, listen anh repeat (Nhìn, nghe và đọc lại)

Tạm dịch

a) Chúng ta cùng chơi trò chơi về các nghề nghiệp nhé.

Được thôi.

b) Cô ấy là bác sĩ. Cô ấy làm việc ở đâu?

Trong bệnh viện.

Đúng rồi! Bây giờ đến lượt bạn.

c) Ông ấy là công nhân. Ông ấy làm việc ở đâu?

Trong nhà máy.

Tuyệt.

d) Cô ấy là nông dân. Cô ấy làm việc ở đâu?

Trên cánh đồng.

Chính xác!

2. Task 2 Lesson 2 Unit 12 lớp 4

Point and say (Chỉ và nói)

Guide to answer

a) Where does a doctor work? (Bác sĩ làm việc ở đâu?)

A doctor works in a hospital(Bác sĩ làm việc trong bệnh viện.)

b) Where does a farmer work? (Nông dân làm việc ở đâu?)

A farmer works in a field(Nông dân làm việc trên cánh đồng.)

c) Where does a worker work? (Công nhân làm việc ở đâu?)

A worker works in a factory(Công nhân làm việc ở trong nhà máy.)

d) Where does a clerk work? (Công nhân làm việc ở đâu?)

A clerk works in an office(Nhân viên văn phòng làm việc ở trong văn phòng.)

3. Task 3 Lesson 2 Unit 12 lớp 4

Let’s talk (Cùng nhau nói)

What does your father/ mother/ grandpa/ grandma/ brother/ sister do? (Ba/mẹ/ông/bà/anh(em)/chị(em) bạn làm nghề gì?)

Where does she/he work? (Cô ấy/cậu ấy làm việc ở đâu?)

4. Task 4 Lesson 2 Unit 12 lớp 4

Listen and number (Nghe và điền số)

Guide to answer

a. 2; b. 4; c. 1; d. 3

5. Task 5 Lesson 2 Unit 12 lớp 4

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

1. This is Ann’s mother. (Đây là mẹ của Ann.)

She is a doctor/nurse. (Bà ấy là bác sĩ/y tá.)

She works in a hospital. (Bà ấy làm việc trong bệnh viện.)

2. This is Ann’s father. (Đây là ba của Ann.)

He is a farmer. (Ông ấy là nông dân.)

He works in a field. (Ông ấy làm việc trên cánh đồng.)

6. Practice Task 1

Match the questions in column A with the suitable answers in column B (Nối câu ở cột A với câu ở cột B)

7. Practice Task 2

Fill in the blanks (Điền từ còn thiếu vào chỗ trống)

Hospital     teacher      4B      works       four

My name is Quan. There are (1)……………………….people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (2)………………….. he works in Yen phu Primary School. My mother is a nurse. She works in Yen Phong (3) ……………………

My brother is a worker. He (4)………………………in a car factory. And as you know, I am a pupil in Class…(5)……………………….. I love my family and I am happy at my school.

8. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý các nội dung sau

a. Từ vựng

  • hospital: bệnh viện
  • field: cánh đồng
  • factory: nhà máy
  • office: văn phòng
  • clerk: nhân viên văn phòng

b. Cấu trúc

Để hỏi về nơi làm việc, các em dùng mẫu câu sau

Where does a …………….. work?

⇒ A …………. works …………….

Ví dụ

Where does a doctor work? (Bác sĩ làm việc ở đâu?)

⇒ A doctor works in a hospital(Bác sĩ làm việc ở bệnh viện.)