Short Story lớp 4: Cat and Mouse 2

1. Task 1 Cat and Mouse 2 lớp 4

Read and listen to the story (Đọc và nghe câu chuyện)

2. Task 2 Cat and Mouse 2 lớp 4

Complete the conversation (Hoàn thành đoạn hội thoại)

Miu: What (1) ………. is it today?

Chit: It’s (2) …………

Miu: And what’s the (3) …………?

Mary: It’s the (4) ………. of October.

Miu: Oh! It’s Maurice’s (5) ………. today!

Chit: Is he (6) ……………..?

Miu: Yes, he is.

Guide to answer

Miu: What day is it today? (Hôm nay là thứ mấy?)

Chit: It’s Monday(Hôm nay là thứ Hai)

Miu: And what’s the date(Hôm nay là ngày mấy?)

Mary: It’s the fifth of October. (Hôm nay là ngày 5 tháng 10.)

Miu: Oh! It’s Maurice’s birthday today! (Vậy hả. Hôm nay là sinh nhật của Maurice.)

Chit: Is he having a party(Anh ấy có tổ chức tiệc sinh nhật không?)

Miu: Yes, he is. (Có chứ.)

3. Task 3 Cat and Mouse 2 lớp 4

Work in pairs. Answer these questions (Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi)

1. Whose birthday is it today? (Hôm nay là sinh nhật của ai?)

2. What colour is Mary’s guitar case? (Hộp đàn ghi-ta của Mary màu gì?)

3. What game are the cats playing? (Những con mèo đang chơi trò gì?)

4. How many cats are playing the game? (Có bao nhiêu con mèo đang chơi trò chơi?)

5. How old is Maurice today? (Mary bao nhiêu tuổi?)

Guide to answer

1. It’s Maurice’s birthday today. (Hôm nay là sinh nhật của Maurice.)

2. It’s red. (Màu đỏ.)

3. They’re playing Blind Man’s Bluff. (Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.)

4. Four cats are playing the game. (Bốn con mèo đang chơi trò chơi.)

5. He’s five years old. (Cậu ấy 5 tuổi.)

4. Task 4 Cat and Mouse 2 lớp 4

Write the correct answers to Activity 3 (Viết đáp án đúng cho hoạt động 3)

1. It is Chit’s birthday today. (Hôm nay là sinh nhật của Chit.)

⇒ No, it isn’t. It’s Maurice’s birthday today. (Hôm nay là sinh nhật của Maurice.)

2. Mary’s guitar case is blue. (Hộp đàn ghi-ta của Mary màu xanh.)

3. They’re playing Bingo. (Họ đang chơi Bingo.)

4. Three cats are playing the game. (Ba con mèo đang chơi trò chơi.)

5. He is seven. (Cậu ấy 7 tuổi.)

Guide to answer

2. No, it isn’t. It’s red. (Không. Hộp đàn ghi-ta của Mary màu đỏ.)

3. No, they aren’t. They’re playing Blind Man’s Bluff. (Không. Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.)

4. No, four cats are playing the game. (Không. Bốn con mèo đang chơi trò chơi.)

5. No, he isn’t. He’s five (years old). (Không. Cậu ấy 5 tuổi.)

5. Practice

Odd one out (Chọn từ khác loại)

1. a. twenty

b. twenty-third

c. twenty-three

d. twenty-nine

2. a. ride

b. bike

c. swim

d. swing

3. a. dictation

b. write

c. comic book

d. text

4. a. tennis

b. football

c. guitar

d. volleyball

5. a. classroom

b. teacher

c. gym

d. computer room

6. a. address

b. village

c. district

d. city

7. a. road

b. street

c. study

d. village

8. a. photograph

b. mask

c. puppet

d. take

9. a. maths

b. science

c. month

d. informatic technology

10. a. paint

b. read

c. video

d. listen

6. Conclusion

Qua tiết học này, hi vọng các em đã có khoảng thời gian vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của Maurice. Các em hãy cùng nhau luyện tập các đoạn hội thoại để có thể giao tiếp và phát âm tốt hơn nhé.