Short Story lớp 4: Cat and Mouse 1

1. Task 1 Cat and Mouse 1 lớp 4

Read and listen to the story (Đọc và nghe câu chuyện)Tạm dịch

Miu: Xin chào, mình là mèo Miu.

Chit: Xin chào, mình là chuột Chít và đây là chị gái của mình Mimi.

Còn đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris!

Miu: Xin chào.

Mary: Xin chào.

Miu: Bạn là ai vậy?

Mary: Mình là Mary. Đây có phải là nhà của Chít không?

Miu: Đúng rồi.

Chit: Chào Mary.

Mary: Chào Chít. Bạn có khỏe không?

Chit: Mình khỏe, cám ơn bạn.

Chit: Miu ơi, đây là em của mình, Mary.

Miu: Rất vui được gặp bạn.

Chit: Mình cũng rất vui được gặp bạn.

Miu: Bạn đến từ đâu vậy, Mary.

Mary: Mình đến từ Mỹ.

Miu: Thật hả? Ở đâu của Mỹ vậy?

Mary: New York.

Miu: Bạn có thể chơi đàn ghi-ta không?

Mary: Được chứ. Bạn chơi được không?

Miu: Không. Nhưng mình chơi được đàn piano.

Mary: Vậy mình cùng chơi nha!

2. Task 2 Cat and Mouse 1 lớp 4

Complete the conversation (Hoàn thành đoạn hội thoại)

Guide to answer

Miu: Hello. (Xin chào.)

Mary: Hello. (Xin chào.)

Miu: (1) Who are you? (Bạn là ai vậy?)

Mary: (2) My name’s Mary. Is this Chit’s house? (Mình là Mary. Đây có phải nhà của Chít không vậy?)

Miu: Yes, it is. (Đúng rồi.)

Chit: Hello, Mary! (Chào Mary.)

Mary: Hello, Chit! (Chào Chit.)

Chit: (4) How are you? (Bạn khỏe không?)

Mary: I’m (5) very well, thank you. (Mình khỏe, cám ơn bạn.)

3. Task 3 Cat and Mouse 1 lớp 4

Work in groups of three. Read the conversation. Then act it out with your own names

(Làm việc theo nhóm 3 người. Sau đó thực hành với tên của các bạn trong nhóm)

Chit: Miu, this is my cousin Mary. (Miu, đấy là em họ của tôi, Mary.)

Miu: Nice to meet you, Mary. (Rất vui được gặp bạn, Mary.)

Mary: Nice to meet you too, Miu. (Mình cũng rất vui được gặp bạn, Miu.)

Miu: Where are you from, Mary? (Bạn đến từ đâu vậy Mary?)

Mary: I’m from America. (Mình đến từ Mỹ.)

Miu: Really? Where in America? (Thật không? Ở đâu trên nước Mỹ?)

Mary: New York. (New York.)

Miu: Can you play the guitar? (Bạn có thể chơi ghi-ta không?)

Mary: Yes, I can. Can you play the guitar, too? (Vâng, mình có thể. Bạn cùng có thể chơi ghi-ta không?)

Miu: No, I can’t. (Không, tôi không thể.)

4. Task 4 Cat and Mouse 1 lớp 4

Unscramble these words from the conversation (Sửa lại các từ cho đúng trong đoạn hội thoại)

a. sHeou

b. ealyRl

c. icNe

d. neridsF

e. raGitu

f. miraceA

Guide to answer

a. House (Nhà)

b. Really (Thật hả)

c. Nice (Đẹp)

d. Friends (Bạn bè)

e. Guitar (Đàn ghi-ta)

f. America (Mỹ)

5. Practice

Choose the best option (Chọn câu trả lời đúng)

1. I can _____ a cat.

A. swim

B. skate

C. draw

D. dance

2. What _____ you do?

A. are

B. can

C. about

D. is

3. I can’t dance, ____ I can sing.

A. but

B. and

C. can

D. x

4. Can you play _______?

A. table

B. the guitar

C. a cat

D. a bike

5. Phong can _____ a bike.

A. skate

B. play

C. cook

D. ride

6. Can you swim? – _________________.

A. Yes, I can’t

B. No, I can’t

C. Yes, you can

D. No, I

7. What can you do? – ___________________.

A. I can’t skip

B. She can cook

C. I can play chess

D. Yes.

6. Conclusion

Qua tiết học này, hi vọng các em đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng với các hoạt động nhóm hấp dẫn. Các em hãy cùng nhau luyện tập các đoạn hội thoại để có thể giao tiếp và phát âm tốt hơn nhé.